DotacjeHartimex z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Hartimex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa

HARTIMEX Sp. z o.o. Cele szczegółowe to:

-       rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,

-       rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,

-       zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.

 

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

-       Udział w 14 misjach gospodarczych na rynkach kazachstańskim, białoruskim, ukraińskim oraz czeskim.

-       Doradztwo w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

-       Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności

-       Zakup specjalistycznych usług związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w zakresie tłumaczenia aplikacji, przygotowania materiałów promocyjnych i specjalistycznych baz danych.

Planowane efekty projektu:

-       wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport;

-       podpisanie nowych kontraktów zagranicznych;

-       wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

 

Okres realizacji projektu od 17.08.2020 r. do 31.12.2022 r.

 

Wartość projektu ogółem: 745617,14 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 680182,14 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 578154,80 PLN

Firma HARTIMEX Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:

„Utworzenie centrum badawczo – rozwojowego, jako strategicznego elementu umocnienia przewagi technologicznej i wzrostu innowacyjności firmy Hartimex.”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Projekt zakłada utworzenie Centrum badawczo rozwojowego przy Hartimex Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej, którego prace koncentrować się będą nad opracowaniem innowacyjnej, proekologicznej technologii i instalacji do bezodpadowego wytwarzania biopłynu.

 

Docelowym rezultatem zaplanowanych prac badawczo – rozwojowych będą 2 innowacje:

  1. Produktowa - Stworzenie nowej instalacji, wykorzystywanej do produkcji biopłynu wg nowej nw. metody (procesu);
  2. Procesowa - Stworzenie nowej technologii, wykorzystywanej do produkcji biopłynu metodą bezodpadową (bez użycia katalizatorów, które podczas procesu są źródłem zanieczyszczeń) z wysokosprawnymi wymiennikami ciepła typu „heat pipe”.

których osiągnięcie będzie możliwe poprzez budowę budynku CBR, wyposażenie laboratorium w infrastrukturę badawczą.

 

Planowane efekty projektu:

-        utworzenie nowych miejsc pracy;

-        wzrost nakładów na działalność  B+R;

-        intensyfikacja współpracy firmy z jednostkami naukowymi;

-        wdrożenie 1 technologii środowiskowych: w wyniki realizacji inwestycji Hartimex wprowadzi dodziałalności gospodarczej i 1 technologię środowiskową. Stworzona instalacja prowadzić będzie dozmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.

         

Okres realizacji projektu od 01.01.2018 r. do 31.03.2020 r. 

 

Wartość projektu ogółem: 6 548 274,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 323 800,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 3 714 160,00 PLN

Hartimex Sp. z o.o. jest Beneficjentem Programu Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r.  organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Projekt pn. „Opracowanie technologii produkcji szaf sterowniczych poprzez zastosowanie zaawansowanych technik projektowania obwodów elektrycznych” zrealizowany został we współpracy z jednostką naukową – Wydziałem Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

 

Termin realizacji: październik 2015 r.

 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.
HARTIMEX

ul. Sławacinek Nowy 28F
21-500 Biała Podlaska

+48 83 343 00 00

biuro@hartimex.pl